Strålsäkerhetsutbildning för kontrollerade områden

Utbildningen nedan krävs för tillträde till acceleratorområden och strålrörshytter (kontrollerade områden) utan ledsagare. Den är ett tillägg till strålsäkerhetsutbildningen för skyddade områden. Notera att utbildningen nedan endast krävs i de fall tillträde till kontrollerade områden behövs.

1. Tillträde till acceleratorområden

Acceleratorområden utgör kontrollerade områden där strålnivåerna kan vara betydande. Det finns fyra huvudsakliga acceleratorområden på MAX IV: linactunneln, kortpulsanläggningen (SPF), 1,5 GeV-ringtunneln och 3 GeV-ringtunneln. Dessutom finns det två mindre acceleratorområden som används för teständamål: kanontestrummet och kavitetstestrummet.

Alla dörrar och betongportar som leder in till acceleratorområden är märkta “kontrollerat område” och är utrustade med en dörrbrytare som direkt stänger ner strålkällan (acceleratorn/ringen) om dörren/porten öppnas under drift. Dörrar till acceleratorområden är låsta och ett passerkort krävs för att låsa upp dem. Detta fungerar endast om strålkällan är av. Då strålkällan är på, kommer passerkortet inte att låsa upp motsvarande lås. Status för strålningsfara och tillträde anges med lampor ovanför både vanliga dörrar och betongportar.

Dörren låses upp genom att dra passerkortet över kortläsaren märkt “IN”. Om flera personer går in samtidigt måste varje person logga in separat genom att dra sitt passerkort. Vid besök räcker det med att personen som är ansvarig för gruppen loggar in.

Vid ingångar till acceleratorområden finns förhållningsregler anslagna. Dessa beskriver hur och under vilka villkor man får beträda området och skall studeras innan tillträde får ske.

acc_dörr_liten

Bilden ovan visar ingången i början av linactunneln. Tillträde är endast tillåtet då den gröna lampan ovanför dörren är tänd. Den orange lampan blinkar om området innanför dörren är under avsökning och lyser med fast sken då området är avsökt. Den röda lampan är tänd om det föreligger strålningsfara i området innanför dörren.

Inom vissa områden, t.ex. linactunneln, används laser. Ovanför dörren finns då också en blå lampa som är tänd om det föreligger laserfara i området innanför dörren.

Dörrarna går alltid att öppna från insidan för att komma ut. Vid nödläge kan dörrarna öppnas från utsidan genom att slå sönder plastkåpan och använda nödvredet. Acceleratorn/ringen kommer då att stänga ned så snart dörren öppnas eftersom den röda dörrbrytaren, som ingår i personsäkerhetssystemet, detekterar att dörren inte är stängd.

EPD

En elektronisk direktvisande (larmande) dosimeter (se bild ovan) skall bäras inom acceleratorområdena och finns i anslutning till ingångarna. Dessa är alltid på och det enda som skall kontrolleras är att batteriet inte är slut genom att bekräfta att dosinformation visas i displayen. Dosimetern visar den ackumulerade dosen och, efter en kort knapptryckning, den aktuella dosraten.

Vid besök räcker det att personen som ansvarar för gruppen bär en elektronisk dosimeter.

För att hantera betongportar krävs en separat utbildning eftersom de utgör en klämrisk. Ytterligare instruktioner finns uppsatta på betongportarna. Tillträdesregler angående inloggning vid inträde och bärandet av elektronisk dosimeter gäller även vid inträde till ett acceleratorområde genom en öppen betongport.

2. Inne på acceleratorområden

Acceleratorområden är i många fall indelade i ett antal segment och passage mellan två segment skall ske genom avsedd dörr.

segmented controlled area
Acceleratorområde, i detta fall linactunneln, uppdelad i segment.

I vissa fall kan strålningsfara föreligga på ena sidan av ett staket samtidigt som tillträde är tillåtet på andra sidan. Detta indikeras av att den röda lampan ovanför dörren är tänd och dörren är låst. Vid nödfall är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

Inne på acceleratorområden finns paneler uppsatta med utrustning för personsäkerhetssystemet. De innehåller två sirener samt varningslampor för laserfara (blå, finns inte i alla områden), strålningsfara (röd) och avsökning (orange). Under dessa finns på vissa paneler en översikt av MAX IV med information om acceleratorområdenas status. Därunder följer knappar relaterade till avsökning av området samt ett nödstopp. Nödstoppet stänger av alla strålnings- och laserkällor. Nödstoppet stänger också ned vissa insättningselement och ett litet antal av de största magnetströmaggregaten.

20150618_170001
Panel i acceleratorområde med sirener, varningslampor, sökknapp och ett nödstopp.

En av sirenerna är aktiv under avsökningen och har en lång alarmperiod med ett varierande tonläge. Den andra sirenen aktiveras under 30 sekunder då strålkällor eller laser startas och har en kort alarmperiod med ett konstant tonläge.

Strålningsfara (röd) och laserfara (blå) förekommer endast i områden som är avsökta vilket medför att ingen förväntas se dessa varningslampor tända inuti ett acceleratorområde. Om du ser någon av dessa lampor tända medan du befinner dig i ett acceleratorområde skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålsäkerhetsteamet när du är ute ur acceleratorområdet. Detta gäller också om du skulle höra sirenen med den korta perioden.

Dessutom gäller följande:

  • Om den direktvisande dosimetern ger larm skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålsäkerhetsteamet när du är ute ur acceleratorområdet. Troligtvis beror larmet på kvarvarande inducerad aktivitet (se avsnitt 4).
  • Acceleratorområdet måste avsökas för att acceleratorn/ringen skall kunna startas. Under denna procedur blinkar den orange lampan på panelen och sirenen med lång alarmperiod är aktiv. Om detta sker skall du skyndsamt avlägsna dig från området. Går inte detta skall du istället trycka in ett nödstopp vilket avbryter avsökningen.

3. Utgång från acceleratorområden

Alla som beträder ett acceleratorområde skall dra sin passerkort över kortläsaren märkt “IN” vid inträde och kortläsaren märkt “UT” vid utträde. Personsäkerhetssystemet kan på detta sätt hålla reda på att alla som gått in också kommit ut och acceleratorn/ringen kan inte startas om inte alla är utloggade. Dessutom måste det kontrollerade området sökas av innan acceleratorn/ringen kan startas. Det är möjligt att logga ut vid en annan ingång än den du loggade in vid om acceleratorområdet har flera ingångsställen. För de två små acceleratorområdena (kanontestrummet och kavitetstestrummet) finns det ingen inträdes-/utträdeslogg och det krävs ingen utloggning från dessa vid utträde.

Lämna tillbaka den elektroniska dosimetern vid utgången när du lämnar acceleratorområdet.

4. Inducerad aktivitet

Material nära elektronbanan kan vara aktiverat. Innan hantering av detta material eller arbete i dess närhet, placera en elektronisk dosimeter direkt på materialet i fråga och mät i ungefär en minut. Om dosimetern inte larmar är aktiviteten låg och risken med att hantera materialet är låg. Kontakta strålsäkerhetsteamet om ett dosimetern larmar eller om du har några frågor.

Material som skall avlägsnas från accelerator-/ringområderna för användning på annan plats inom labbet, eller som ska flyttas utanför anläggningen, måste kontrolleras med avseende på aktivering av strålsäkerhetsteamet. Detta gäller material som befunnits inom ett acceleratorområde medan acceleratorn/ringen varit i drift. Graden av aktivering beror på faktorer såsom området materialet varit placerat i, materialtyp samt avståndet mellan materialet och elektronbanan. I de två små acceleratorområdena (kanontestrummet och kavitetstestrummet) är elektronenergin för låg för att ge upphov till aktivering.

Ett alternativ till att kontakta strålsäkerhetsteamet innan material avlägsnas från acceleratorområden är att lägga materialet i avsedda behållare som är placerade vid huvudingångarna till acceleratorområdena. I samband med att material läggs i behållarna skall informationslappar fyllas i och fästas på föremålen. Tomma informationslappar finns tillgängliga på behållarna.

tunna_liten
Behållare för material från acceleratorområden.

5. Tillträde till strålrörshytter

Strålningsnivåerna inuti strålrörens optikhytter kan vara betydande, och dessa områden är därför klassificerade som kontrollerade områden. Detta gäller även experimenthytterna som tillhör hårdröntgenstrålrören vid 3 GeV-ringen. Tillvägagångssättet för tillträde liknar det för acceleratorområdena.

Alla dörrar som leder in till hytterna är märkta “kontrollerat område” och är utrustade med en dörrbrytare som direkt stänger ner strålkällan (acceleratorn/ringen) och stänger strålstopparna om dörren öppnas när strålningsfara kan förekomma i hytten. Dörrar till hytterna är låsta och ett passerkort krävs för att låsa upp dem. Detta fungerar dock endast om det inte finns någon strålningsfara i hytten, dvs. om strålstopparna till front-end är stängda för optikhytten och om de monokromatiska strålstopparna är stängda för experimenthytten. Om strålstopparna är öppna kommer passerkortet inte att låsa upp motsvarande lås. Status för strålningsfara och tillträde anges med lampor ovanför dörrarna.

Dörren låses upp genom att dra passerkortet över kortläsaren. Vid strålrörshytterna vid 1.5 GeV- och 3 GeV-ringarna finns en grön och en röd lampa bredvid kortläsaren som visar ifall försöket att låsa upp dörren lyckades eller inte.

Vid ingångar till strålrörshytter finns förhållningsregler anslagna. Dessa beskriver hur och under vilka villkor man får beträda området och skall studeras innan tillträde får ske.

Bilden nedan visar ingången till en experimenthytt. Tillträde är endast tillåtet då den gröna lampan ovanför dörren är tänd. Den orange lampan blinkar om området innanför dörren är under avsökning och lyser med fast sken då området är avsökt. Den röda lampan är tänd om det föreligger strålningsfara i området innanför dörren.

20160302_172506-rot

Vid vissa strålrör som använder laser, t.ex. FemtoMAX, finns även en blå lampa ovanför dörren som är tänd om det föreligger laserfara i området innanför dörren.

Dörrarna till strålrörshytterna vid 3 GeV-ringen är låsta med elektromagnetiska lås. Dessa dörrar är låsta både från utsidan och insidan av hytten. Vid nödläge är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

Dörrarna till strålrörshytterna vid 1,5 GeV-ringen och vid SPF:en går alltid att öppna från insidan för att komma ut. Vid nödläge kan dörrarna öppnas från utsidan genom att slå sönder plastkåpan och använda nödvredet.

EPD

En elektronisk dosimeter (se bild ovan) skall bäras i hytterna och finns i anslutning till ingångarna. Dessa är alltid på och det enda som skall kontrolleras är att batteriet inte är slut genom att bekräfta att dosinformation visas i displayen. Dosimetern visar den ackumulerade dosen och, efter en kort knapptryckning, den aktuella dosraten.

Vid besök räcker det att personen som ansvarar för gruppen bär en elektronisk dosimeter.

6. Inne i strålrörshytter

Inne i strålrörshytterna finns paneler uppsatta med utrustning för personsäkerhetssystemet. De innehåller två sirener samt varningslampor för strålningsfara (röd) och avsökning (orange). Vid vissa strålrör med laser finns även en blå lampa som visar laserfara.

panel_hutch
Panel i strålrörshytt med sirener och varningslampor.

Inuti hytten finns det även knappar relaterade till avsökning av området samt nödstopp. Nödstoppen stänger av alla strålningskällor. Nödstoppen stänger även ned vissa robotar och laserkällor.

En av sirenerna är aktiv under avsökningen och har en lång alarmperiod med ett varierande tonläge. Den andra sirenen har en kort alarmperiod med ett konstant tonläge och är aktiv i 30 sekunder när avsökningen är slutförd och när strålstopparna öppnas.

Strålningsfara (röd) förekommer endast i strålrörshytter som är avsökta vilket medför att ingen förväntas se dessa varningslampor tända medan de är inne i hytten. Om du ser de röda lamporna tända medan du befinner dig i en strålrörshytt skall du snarast avlägsna dig från området och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålsäkerhetsteamet när du är ute ur hytten. Detta gäller också om du skulle höra sirenen med den korta perioden.

Dessutom gäller följande:

  • Om den direktvisande dosimetern ger larm skall du snarast avlägsna dig från strålrörshytten och uppmana övriga som befinner sig där att göra det samma. Tryck in närmsta nödstopp på vägen ut och ring strålsäkerhetsteamet när du är ute ur hytten.
  • Strålrörshytten måste avsökas för att strålstoppen skall kunna öppnas. Under denna procedur blinkar den orange lampan på panelen och sirenen med lång alarmperiod är aktiv. Om detta sker skall du skyndsamt avlägsna dig från hytten. Går inte detta skall du istället trycka in ett nödstopp vilket avbryter avsökningen.
  • Även om det är möjligt för samtliga med tillträde att söka av en hytt, måste en separat utbildning genomgås för att ha tillstånd att genomföra en avsökning. Denna utbildning hålls tills vidare av strålsäkerhetsteamet.

7. Utgång från strålrörshytter

Vid strålrörshytterna vid 1,5 GeV-ringen och SPF:en är dörrarna alltid olåsta från insidan.

Vid strålrörshytterna vid 3 GeV-ringen är dörrarna låsta med elektromagnetiska lås. För att låsa upp dörren från insidan, tryck på knappen med en nyckelsymbol. Vid nödläge är det alltid möjligt att låsa upp dörren genom att trycka på den svarta knappen för nödupplåsning.

3GeV door buttons
Knappar för att låsa upp en dörr vid en strålrörshytt vid 3 GeV-ringen. Den svarta knappen används vid nödläge.

Lämna tillbaka den elektroniska dosimetern vid utgången när du lämnar hytten.

Notera att den strålrörsrelaterade informationen ovan gäller strålrörshytter i drift. Strålrörshytter som ännu inte är i drift är klassificerade som skyddade områden, vilket är markerat med separata skyltar vid respektive ingång.