Biologiska organismer kommer att användas vid vissa experiment på MAX IV. Det finns potentiella risker med att arbeta med biologiska organismer och säkerhetsreglerna kring dessa måste alltid beaktas. MAX IV har endast kapacitet och laboratorieutrustning för att hantera organismer på biosäkerhetsnivå 1 (BSL – 1). Det är endast tillåtet att arbeta med bioorganismer i de designerade biolaboratorierna.

Observera: Den här sidan är under uppbyggnad och mer information om regler kommer att läggas till i framtiden. Medarbetare ska regelbundet kontrollera om uppdateringar lagts till på sidan.

 

1. Tillämpliga regelverk

 • AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
 • AFS 2005:6 – Medicinska kontroller i arbetslivet
 • AFS 2007:5 – Gravida och ammande arbetstagare

 

2. Risker

MAX IV är utrustat för arbete med biologiska organismer på Biosäkerhetsnivå 1 (BSL-1). Detta inkluderar väl definierade organismer som inte orsakar sjukdom hos friska människor och utgör minimal risk för laboratoriepersonal och miljö. Lämplig personlig säkerhetsutrustning måste användas. Labbrock, heltäckande skor, säkerhetsglasögon och handskar av lämpligt material måste användas under arbete i laboratoriet. När så är lämpligt ska skyddsvisir användas för att skydda mot stänk. Potentiellt infektiöst material måste dekontamineras före avyttring.

Om ett experiment med biologiskt material också kräver användning av kemikalier och/eller gaser, vänligen se avsnitten om Kemisk säkerhet och Gassäkerhet.

 

3. Regler för Biolaboratorium

 • Riskanalyser måste göras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp innan något experiment startas.
 • Endast kvalificerad och tränad personal får arbeta med bioorganismer
 • Alla incidenter eller olyckor måste rapporteras omedelbart till MAX IV säkerhetsgrupp
 • Om något spill av farliga produkter når ut i miljön (t ex spill i vaskar eller i golvbrunnar) måste MAX IV säkerhetsgrupp omedelbart kontaktas
 • Riskfyllda arbeten får inte utföras ensam
 • Transport av biologiska organismer är endast tillåtet I stängda behållare märkta som biologiska säkerhetsbehållare
 • Lämplig personlig säkerhetsutrustning måste användas. Labbrock, heltäckande skor, säkerhetsglasögon och handskar av lämpligt material måste användas under arbete i laboratoriet. När så är lämpligt ska skyddsvisir användas för att skydda mot stänk
 • Använda handskar ska behandlas som farligt avfall
 • Tvätta och desinfektera händer innan du lämnar laboratoriet eller vid kontaminering
 • Pipettera aldrig med munnen
 • Alla prov måste vara märkta och förvaras i skåp
 • Var speciellt försiktig med vassa föremål. Släng nålar och andra vassa föremål i säkerhetsavfallsboxar
 • Håll laboratoriet och din arbetsplats ren från onödigt material
 • Det är förbjudet att dricka, äta, röka, applicera make-up och hantera kontaktlinser i laboratoriet

 

3.1 Områden i verksamheten med permanenta risker
Tillträde till biolaboratoriet kräver separat träning. Kontakta Kemsäkerhetsteamet.

 

4. Inhandling av ämnen

Första gången en typ av biologisk agent ska inhandlas måste en riskanalys utföras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp.

Riskanalysen måste utföras och godkännas av MAX IV säkerhetsgrupp innan experiment får genomföras om kemikalier och gaser ska användas, vänligen läs separata instruktioner. Förvara biologiska organismer i stängda och uppmärkta behållare, med beskrivning av vem som äger provet och vad det innehåller. Ursprungliga behållare är att föredra vid förvaring.

 

5. Miljöfrågor

MAX IV har en hög profil i miljöfrågor, speciellt i energifrågor. För att kunna hålla miljöpåverkan från en verksamhet av sådan storlek som MAX IV så låg som möjligt är det viktigt att alla anställda och användare hjälper till för att hålla miljöstandarden hög. Miljöfrågor sträcker sig från energisparande, vilket på många sätt är inbyggt i byggnaden, till de val anställda och användare gör gällande t ex transporter till andra anläggningar i tjänsten eller avfallshantering. Inköp, hantering och avfall från kemikalier är också viktiga miljöfrågor.

Regler

 • Hantering av farligt avfall ska följa Lunds Universitets Avfallshanteringsplan
 • Det finns möjlighet att återvinna flertalet fraktioner av icke-farligt avfall i köksdelen i E-byggnaden (om fraktionerna är mycket stora t ex stora kartonger kan personalen i receptionen visa till återvinningsrummet)
 • Jojo-kort för kollektivtransport finns i receptionen. Dessa kan användas för tjänsteresor inom Lund (t ex seminarium inne i Lund eller för att besöka Maxlab) Transportera inte kemikalier eller biologiska organismer i kollektivtrafiken
 • Utgå alltid från REACH utbyteskrav för kemikalier när du väljer kemikalier till experiment. Byt ut kemikalier mot mindre riskfyllda kemikalier om så är möjligt
 • Spill av kemikalier eller biologiska organismer måste omedelbart tas om hand och får inte nå miljön genom golvbrunnar, vaskar eller på andra sätt.